Wanneer uw een account of andere producten aanschaft, of een dienst afneemt bij Easywebber Hosting & Webcreation dan gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.
 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten waarbij Easywebber goederen en/of diensten, van welke aard dan ook, aan opdrachtgever levert, tenzij tussen Easywebber en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- en andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door Easywebber uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Alle support, die Easywebber telefonisch of anderszins verleent, wordt in rekening gebracht, tenzij door middel van een support- of onderhoudscontract anders is afgesproken.
 3. Een aanbieding is veertien dagen geldig, tenzij anders bepaald in de aanbieding.
 4. Easywebber garandeert geleverde producten en/of diensten volgens de garantiebepalingen van haar leveranciers en/of de producent(en) van de producten.
 5. Alle bedragen, die door Easywebber worden afgegeven zijn exclusief voorrijkosten, kosten van bezorging, BTW en andere eventuele wettelijke toeslagen.
 6. Alle geschillen, die tussen opdrachtgever en Easywebber op grond van de onderhavige voorwaarden of op grond van een aanbieding of overeenkomst mochten ontstaan, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement zulks ter keuze van Easywebber.
 7. Levering van diensten geschiedt uitsluitend op basis van nacalculatie en maandelijkse facturering tenzij vooraf anders is overeengekomen.
 8. Onderhouds- en supportgelden dienen bij vooruitbetaling voldaan te worden.
 9. Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van Easywebber totdat alle door opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
 10. Easywebber behoudt alle rechten op alle door Easywebber verstrekte ideeën, lay-outs en ontwikkelde templates tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever wordt eigenaar van de door Easywebber geleverde website.
 11. Facturen kunnen door Easywebber digitaal verstrekt in de vorm van een PDF-document. Op verzoek wordt een papieren exemplaar van de factuur per reguliere post aan opdrachtgever verstrekt.
 12. Alle vorderingen van Easywebber dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij niet nakoming zal opdrachtgever zonder verdere in gebreke stelling een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, vanaf de vervaldatum tot aan de voldoening. Easywebber Hosting & Webcreation heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever een verplichting jegens Easywebber Hosting & Webcreation niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Bij het achterwege blijven van betalingen is Easywebber gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. Easywebber kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. Indien het hosting betreft is Easywebber gerechtigd de website per direct te verwijderen, hierdoor kan Easywebber niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.
 13. Eventuele door Easywebber gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke extra kosten ter verkrijging van de betalingen zijn voor rekening van opdrachtgever en hoeven niet vooraf aan opdrachtgever bekend te worden gemaakt.
 14. Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever, nadat aan Easywebber door opdrachtgever reeds een ondertekende opdrachtbevestiging is verstrekt, dient opdrachtgever aan Easywebber annuleringskosten te betalen. Deze bedragen 10% van de opdrachtsom met een minimum van € 225,00 plus de reeds gemaakt kosten door Easywebber.
 15. Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, is Easywebber niet aansprakelijk voor enige andere schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die ontstaan door het gebruik of verhindering tot het gebruik van door Easywebber geleverde producten en/of diensten. In ieder geval zal de totale aansprakelijkheid van Easywebber uit welke hoofde dan ook beperkt zijn tot het daadwerkelijk door opdrachtgever voor de producten of diensten betaalde bedrag.
 16. Voor zover Easywebber bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Easywebber weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Easywebber of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Easywebber. Easywebber Hosting & Webcreation is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Easywebber Hosting & Webcreation weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Easywebber Hosting & Webcreation kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Easywebber Hosting & Webcreation of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Easywebber Hosting & Webcreation.
 17. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Easywebber slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Easywebber voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 18. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via het Internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd/onderschept kan worden. Easywebber kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie als deze informatie niet verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma. Onze bevoegdheid schuift dan over op de hunne.
 19. Easywebber is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van opdrachtgever is aangebracht.
 20. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Easywebber wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Easywebber aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van opdrachtgever.
 21. Opdrachtgever aanvaard, dat de tijdsplanning van een opdracht kan worden beïnvloed door tussentijdse wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en daaruit voortvloeiende maatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten zal Easywebber zo spoedig mogelijk melden.
 22. Om de uitvoering van een opdracht zo spoedig en goed mogelijk te laten verlopen, verstrekt opdrachtgever tijdig alle documenten en informatie, die benodigd is. Dit geldt overigens ook voor het ter beschikking stellen van medewerkers van de eigen organisatie, die bij de werkzaamheden betrokken zijn.
 23. Easywebber behoudt zich het recht voor om verrichte werkzaamheden op te nemen in haar portfolio en deze te publiceren op haar website en andere media, tenzij met opdrachtgever anders is overeengekomen. Easywebber garandeert aan opdrachtgever dat zij alle aan Easywebber verstrekte gegevens zoals toegangscodes, content en software etcetera strikt vertrouwelijk zal behandelen en nimmer ter beschikking zal stellen aan derden, tenzij er door opdrachtgever hiertoe schriftelijk opdracht wordt gegeven.
 24. Indien een door Easywebber ontwikkeld product functionaliteiten biedt die kunnen worden gebruikt voor het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen van informatie van de randapparatuur van eindgebruikers, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze functionaliteiten volledig bij opdrachtgever. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat het gebruik van deze functionaliteiten binnen het product volledig in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder met artikel 11.7a Telecommunicatiewet inzake cookies en de Wet bescherming persoonsgegevens.
 25. Easywebber heeft, tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen, geen verplichting om opdrachtgever te informeren en/of adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen van informatie van de randapparatuur van eindgebruikers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien Easywebber hierover in het kader van haar dienstverlening wel informatie verschaft en/of adviseert, dient dit slechts als signalering en kan hieraan door opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Het bepaalde in het voorgaande artikel blijft in dat geval onverkort van toepassing.
 26. Indien Easywebber in opdracht van opdrachtgever cookies plaatst op en/of informatie uitleest van randapparatuur van eindgebruikers, garandeert opdrachtgever dat Easywebber daartoe bevoegd is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.
 27. Easywebber accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door opdrachtgever en/of derden welke is ontstaan als gevolg van en/of die op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van (het gebruik van) een product aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen van informatie van randapparatuur van eindgebruikers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. In het bijzonder kan opdrachtgever Easywebber in dit kader nimmer aansprakelijk houden voor aan opdrachtgever door toezichthoudende instanties opgelegde boetes.
 28. Opdrachtgever vrijwaart Easywebber tegen enige vordering of claim van derde partijen welke op enige wijze verband houdt met en/of voortvloeit uit het niet voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van het plaatsen en uitlezen van cookies, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens door opdrachtgever of door Easywebber als bedoeld in artikel 26.
 29. Easywebber zal zich inspannen om de verlening van diensten technisch vlot te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van het Internet, zal Easywebber echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele onderbrekingen of vertragingen en de eventuele onmogelijkheid voor de gebruiker om toegang te verkrijgen tot de (hosting)dienst(en) wegens oververzadiging van de diverse netwerken of omwille van om het even welk ander probleem waarmee Easywebber of de gebruiker gebeurlijk kan worden geconfronteerd. De cliënt verklaart Easywebber Hosting & Webcreation nimmer verantwoordelijk te stellen voor onderbreking van de dienstverlening voor gepland onderhoud, noodonderhoud van het netwerk, overmacht dan wel uitval als gevolg van nalatigheid van derde(n), ddos attacks en/of hack pogingen.
 30. Easywebber kan niet garanderen dat alle geleverde (hosting)dienst(en) te allen tijde beschikbaar zijn voor klant en/of derden. Easywebber is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de dienst, daaronder vallen via de hosting van Easywebber verzonden (e-mail) berichten. De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde(hosting)dienst(en) waarop Easywebber onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Easywebber zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. Easywebber kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de klant op tijden van onderhoud.
 31. Easywebber is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de (hosting)dienst(en) gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de hosting van Easywebber.
 32. Easywebber garandeert niet dat alle geleverde (hosting)dienst(en) zoals websites en email goed of naar verwachting functioneren wanneer deze worden geraadpleegd met een websitebrowser welke niet conform de conventies van het w3c publiceert. Hiermee wordt bedoeld websitebrowsers van microsoft zoals versies van 'Internet Explorer'. Microsoft Internet Explorer 6 of lager wordt niet ondersteund, de werking van de diensten en produkten wordt door Easywebber niet in deze browser gecontroleerd noch bestaat de plicht van Easywebber om klanten hierop te wijzen.
 33. Easywebber zal naar beste kunnen inspanningen verrichten om haar diensten en produkten goed te laten werken in de moderne websitebrowsers ten tijde van oplevering.
 34. Easywebber heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden
  • opdrachtgever adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatst dan wel IRC proxies.
 35. In het geval van hosting verleent de Easywebber de mogelijkheid gebruik te maken van webruimte volgens de door de gebruiker gekozen hosting formule. De webruimte wordt aangeboden en onderhouden volgens de in deze bedrijfstak (internethosting) aanvaardbare gebruiken. Niettegenstaande wij inspanningen leveren om uw gegevens te beschermen zijn wij niet verantwoordelijk voor uw gegevens of de integriteit daarvan op de ter beschikking gestelde webruimte. Gebruiker en gebruiker alleen is verantwoordelijk voor het nemen van een backup van zijn of haar gegevens. Onder geen enkele voorwaarde kan Easywebber Hosting & Webcreation verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of onjuistheid van gegevens op de webserver(s) of kan daarvoor enige schadevergoeding of compensatie worden geëist.
 36. Easywebber is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 37. Easywebber is i.g.v. het opheffen, het verlopen of het verhuizen van domeinnamen en websites niet aansprakelijk voor de gevolgen zoals bijvoorbeeld het verlies van data en andere gegevens zoals klantgegevens en email of schade zoals inkomstenderving of reputatieschade. De klant dient bij verhuizing zelf alle handelingen te verrichten om de data en gegevens die de klant wenst te behouden veilig te stellen. Indien relevant dient de klant zelf actie te ondernemen om de domeinnaam veilig te stellen door deze te verhuizen.
 38. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van één jaar en aan het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd voor nog een jaar. Facturatie geschiedt per kwartaal. Onderhoud wordt alleen uitgevoerd op de door EasyWebber geïnstalleerde basis Joomla! software en niet-commerciele extensies en alleen binnen de draaiende major Joomla release.
 39. Hostingovereenkomsten en het vastleggen van domeinnamen worden aangegaan voor een periode van één jaar en aan het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd voor nog een jaar. Facturatie geschiedt per jaar.
 40. Opzegging kan schriftelijk of per electronic mail plaatsvinden tot een week voor het verstrijken van de vervaldatum. Bij opzegging vind er geen restitutie plaats van vooruit betaalde domeinnaamkosten, hostingkosten, onderhouds- en support sla.
 41. Easywebber is gevestigd te Driebergen en in de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer: 30210557.